תקנון

 

 

תנאים כלליים ואחריות 

בהתאם לתקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג- 2003 התנאים שלהלן, יחולו על הנוסע המזמין אחד ממוצרי ספקי התיירות ( להלן " המארגנים") דרך חברת קולומבוס נסיעות ותיירות בע"מ (להלן: "החברה ") וייהו חלק בלתי נפרד מתנאי התקשרותו עמם לצורך הזמנתו.


כללי 

המידע, המופיע בחוברות המארגנים, שאוב מתוך פירסומי אתרי הנופש השונים בספרות המקצועית ו/או באתרי האינטרנט ואין המארגנים והחברה אחראים לדיוקם המוחלט. הנתונים, המפורטים בחוברות המארגנים, נכונים ליום הדפסת החוברות ואין המארגנים אחראים לשינויים בנתונים אלה, שהתרחשו או שעלולים להתרחש במהלך העונה. המחירים, המתפרסמים על ידי המארגנים, מותנים בהזמנה ובתשלום מראש.

ביטול וזיכוי

במידה ותאלץ לבטל את הזמנתך, על כל ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה.
ביטול העיסקה, יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב על כך למשרדנו והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט שלהלן:

מוצר: קייטנות כדורגל בחו"ל

דמי ביטול מלאים מרגע קבלת הרישום ע" י המועדונים

 

אפשרות היזדכות רק על ידי הביטוח עם הוכחה שמשהו רפואי קרה למבוטח או למישהו בדרגה ראשונה

החלפת נוסע זקוקה לאישור המועדון.
- שינוי במחיר העיסקה, לאחר החיוב בכרטיס האשראי, כרוך בתשלום עמלה.
- אין כפל מבצעים והנחות.
- זיכויים ינתנו לפי שער המט"ח ביום התשלום המקורי.
- זיכויים והחזרים עבור שירותים כלשהם שלא נוצלו, לא יינתנו, אלא אם סוכם הדבר מראש ובכתב עם נותני השירותים בחו"ל.
- בחבילות בהן יש דמי רישום- דמי הרישום לא יוחזרו.

פערי מחירים

המחיר הנגבה עבור ההזמנה, כפי שהוסכם בין הנוסע לחברה בעת עריכת ההזמנה, הינו מחייב וכל טענה, כי ניתן היה לרכוש שירות זה במחיר נמוך יותר, לא תתקבל על ידי החברה.

מתקנים ושירותים במועדונים

המתקנים במועדנים ניבדקו על ידנו . מתקנים אלו משמשים מאות ילדים מכל העולם . כל טענה של הילד על איכות, או כל מה שקשור למתקנים עצמם , לא תיהיה עילה לביטול העיסקה.


כלכלה ואכסון

כלכלה על בסיס ארוח מלא ארוחת בוקר צהרים וערב .החברה אינה אחראית על טיב האוכל ועל רמתו.
האיכסון של הילדים יהיה בחדרים של בודד או זוגי . כל החלטה אחרת על פי החלטת המועדון היא אשר תיקבע.
בחדרים יהיו עם מקלחות ומגבות וסדינים .


שיבוץ חדרים

קבלת החדרים הינה על פי החלטת המועדון והחלוקה בחדרים הינה על פי החלטת המועדון .


חדר זוגי

ברוב המועדונים, ישנן בחדרים הזוגיים מיטות נפרדות .


חדר לשלושה

במקרה של חדר לשלושה, נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי רגיל ולעיתים המיטה השלישית הינה מיטה מתקפלת. 


חדר ליחיד

במקרה של חדר ליחיד יכול להיות שתהיה מיטה אחת בחדר או מיטה זוגית על פי החלטת המועדון .


הפסד / תוספת לינה עקב שינויים בטיסה

באם כתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במועדון המוזמן, לא יישאו החברה והמארגנים בהפסד/תוספת התשלום ששולמו על ידי הנוסע. כמו כן, באם כתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות  במועדון המוזמן, לא יישאו החברה והמארגנים בעלות הפסד הארוחות.

NON SHOW

במקרה של אי הופעת הנוסע ליעד שנקבע בשובר, יחוייב הנוסע במחיר מלא, שיחוייבו המארגנים וכל זאת בהתאם לנסיבות.


העברות

בחלק מן החבילות העברות הנוסעים משדה התעופה למועדון ובחזרה, מתבצעות באמצעות רכב מאסף ועל כן ייתכן והנסיעה תתארך.  


המלווה המקומי

בחלק מהמועדונים החברה שולחת מלווה ישראלי אשר תפקידו להיות לעזר לילדים הישראלים במועדונים. מלווה זה באפשרותו להחליט על הפסקת השהייה של ילד על בסיס התנהגות לא נאותה או על פי החלטת המועדון להרחיקו ללא כל פיצוי.

התנהגות

הנוסע מתחייב בזאת להתנהג בהתאם ולפי רוב אנשי הקייטנה .כל התנהגות בלתי הולמת ו/או אלימות אשר יוחלט על פי המועדון כי אינה מתאימה לרוח הקייטנה ,תבוטל השהות של הנוסע .במקרה כזה לא יוחזרו דמי הקייטנה ובנוסף הנוסע ישא בכל עלות אשר תיווצר לחברה מתוקף החזרתו לארץ .

טיסות

יכול להיות וחלק מהטיסות הינן מסוג "שכר", כהגדרתן בחוק ו/או בתקנות ו/או באמנות בינלאומיות, ויחולו עליהן כל ההוראות המתאימות לעניין המופיעות שם ובתנאים הנקובים בכרטיס הטיסה, בהתאם לנסיבות. יצויין מפורשות, כי ייתכנו שינויים בשעות ובמועדי הטיסה ו/או בזהות המוביל האווירי, חלקם אף ללא הודעה מוקדמת ושינויים אלה הינם באחריותו הבלעדית של המוביל האווירי. מובהר בזאת, כי הארוחות המסופקות בטיסות השכר , הינן באחריותו הבלעדית של המוביל. החברה אינה יכולה להבטיח לנוסע אוכל מסוג מסויים, כגון אוכל כשר או צימחוני בטיסות ונוסע, החפץ לאכול אוכל מסוג מסויים בטיסות, יציין זאת בעת עריכת ההזמנה והמארגן יעביר את הבקשה למוביל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במרבית חברות השכר, לא ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צימחוני וכי למארגן אין כל שליטה ו/או אחריות לאספקת האוכל המבוקש.

ביטוחים

המארגנים כוללים במחיר החבילה גם ביטוח נסיעות עבור הנוסע. כאשר כל עוד הנוסע לא הצהיר כי הנו חולה או נוטל תרופות, החברה תבטח אותו על פי ביטוח נסיעות רגיל .


מחירים

המחירים, המפורסמים בחוברות המארגנים, נקבעו על פי המטבע הנקוב והמפורט בגוף החוברות. מחירי החבילות, נקבעו לפי תעריפי נותני השירותים בפועל ושינוי בתעריפים ו/או בשער החליפין עשוי להביא לשינויים במחירים הנקובים בחוברות המפורסמות על ידי המארגנים. החברה רשאית לשנות את המחירים המתפרסמים בחוברות עקב שינויים בשערי המטבעות בכל עת וללא קשר למועד ו/או אישור ההזמנה. מוסכם וברור על הצדדים, כי החברה לא תשאה באחריות כלשהי להבטחת מחירי החבילות ועל כן, לא תידרוש החברה להחזר כספים בגין הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים בשערי המטבעות ובתעריפים.


שינויים במוצר הנרכש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או להחליף כליל או חלקית כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה ו/או כל שירות אחר, שנרכשו על ידי הנוסע במסגרת שירותי התיירות וזאת על פי שקול דעתה בלבד, באם מספר הנוסעים אינו מצדיק את ביצוע הטיסה ו/או הטיול ו/או החבילה ו/או השירות האחר וכן מכל סיבה אחרת, המצדיקה את הביטול, אף ללא כל הודעה מראש.
במקרה שהחברה לא תגיע למספר המינימום ששדיווחה עליה בטופס אישור עיסקה ,רשאית החברה לבטל את היציאה לקיטנה ובתנאי שתחזיר את כל כספו של הלקוח.


ביטוח ואחריות

החברה הינה אלא מתווכת בין הנוסע לבין המארגנים וספקי השירותים השונים ובכלל זאת מובילים אוויריים, תחבורה, ספנות, בתי מלון, אתרי קמפינג, כפרי נופש, שירותי קרקע, מסעדות, מדריכים מקומיים ומארגני טיולים, הסעות וכיו"ב. מובהר בזאת מפורשות, כי לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלה ולפיכך מוסכם, כי אין החברה אחראית בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים עיכובים ונזקים למיניהם, אשר עלולים להיגרם כתוצאה מאי ביצוע או ביצוע חלקי או ביצוע לקוי של השירותים המסופקים על ידי נותני השירותים או מי מטעמם ו/או המפורסמים בחוברות המארגנים ו/או באתר האינטרנט של המארגנים ו/או החברה. השירותים הנ"ל מבוצעים על אחריותם המלאה של ספקי השירותים השונים. לנוסע קיימת הזכות, לתבוע ישירות את נותני השירותים השונים בגין נזקים, שנגרמו עקב מעשה או מחדל של נותני שירותים אלה. אין החברה אחראית לנזקי הנוסע הנגרמים כתוצאה מתאונות, מחלות והוצאות רפואיות כולל הוצאות אישפוז, נזקי כבודה, אבידות מטען, מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון וכל רכוש אחר, אסונות טבע, גניבות, שוד וכל מעשה אלימות אחר וכד'.

חילוקי דעות

אין החברה אחראית למידע שפורסם על ידי המארגנים , שאינו נמסר בכתב על ידם ו/או הסותר את הכתוב בחוברות המארגנים. המארגנים ו/או החברה יחוייבו אך ורק על פי האמור בחוברותיהם ואתרי האינטרנט שלהם. בכל מקרה של חילוקי דיעות, יחייבו תנאי חוברות המארגנים.


הסכמת הצדדים

אין החברה אחראית למידע שפורסם על ידי המארגנים , שאינו נמסר בכתב על ידם ו/או הסותר את הכתוב בחוברות המארגנים. המארגנים ו/או החברה יחוייבו אך ורק על פי האמור בחוברותיהם ואתרי האינטרנט שלהם. בכל מקרה של חילוקי דיעות, יחייבו תנאי חוברות המארגנים.

סמכות שיפוט

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי הואיל ומרכז פעילותם של החברה הוא בעיר ראש העין, מוסכם בזאת, כי בכל מקרה בו תוגש תביעה נגד החברה, תהא סמכות שיפוט מקומית ייחודית לבתי המשפט בעיר תל- אביב- יפו.


התיישנות

מוסכם בזאת על דעת הנוסע, כי בחלוף 6 חודשים מיום חזרתו ארצה, לא יהיה זכאי להגיש כנגד החברה ו/או המארגנים כל תביעה שהיא, בין על פי התקשרותו החוזית עם החברה  ו/או המארגנים ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות ל6 חודשים בלבד וזאת בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- 1958.


חברת קולומבוס מאחלת לכם נסיעה נעימה!